Nastup povodom 45. obljetnice Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku

Pjevački zbor Akademije za umjenost i kulturu u Osijeku predvođen dirigenticom izv. prof. art. dr. sc. Antoanetom Radočaj-Jerković nastupio je u utorak, 26. travnja 2022. godine na svečanoj akademiji povodom proslave 45. obljetnice rada Građevinskog i arhitektonskog fakulteta, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izvor: http://www.grafos.hr

Objavljen novi video Deák-Bárdos György: Eli! Eli!

Pod dirigentskim vodstvom izv. prof. art. dr. sc. Antoanete Radočaj-Jerković, Pjevački zbor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku snimio je i objavio novi video s izvedbom skladbe Eli! Eli!, skladatelja Deák-Bárdos Györgya.

Riječ je o skladbi pasionske tematike koja se temelji na ulomku iz Muke po Mateju 27:46 “O devetoj uri povika Isus iza glasa: Eli, Eli, lama sabahtani? To će reći: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”

Deák-Bárdos György (1905-1991), mađarski je skladatelj, orguljaš, pjevač i glazbeni pedagog 20. stoljeća. Potječe iz poznate glazbene obitelji Bárdos. Naime, njegov stariji brat je također priznati mađarski skladatelj Bárdos Lajos. Skladbu Eli! Eli! Deák-Bárdos napisao je u dobi od 23 godine, 1928. godine te predstavlja jedno od njegovih ranih djela.

Izvedba je snimljena 13. travnja 2022. u crkvi Sv. Mihaela u Osijeku, a video prigodno objavljen 15. travnja na Veliki petak, dan prisjećanja na Kristovu muku i smrt na križu.

Audio i video oblikovanje: Davor Dedić

Koncert Akademskih pjevačkih zborova iz Osijeka i Pečuha u Slavonskom Brodu

(foto: Tomislav Šilovinac)

U četvrtak, 31. ožujka 2022. godine u 19:30 sati u Kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu, održan je koncert iz dva dijela koji je uključivao izvedbu a cappella repertoara hrvatskih i mađarskih skladatelja 20. stoljeća te izvedbu kantate Carla Orffa: Carmina Burana. Na koncertu su nastupili: Pjevački zbor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (zborovođa: dr. Antoaneta Radočaj-Jerković), Zbor Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska) (zborovođa: Dr. Tamás Lakner) solisti Anja Papa (sopran), Stevan Karanac (tenor), Berislav Jerković (bariton), Szabolcs Balásy i Krisztián Horváth (klavir) te Udaraljkaški ansambl Panonske Filharmonije.

U prvom dijelu koncerta, zborovi osječke i pečuške Akademije izveli su zajednički hrvatski odnosno mađarski program kojim su ravnali njihovi profesori. Tako je izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković dirigirala Pjevačkim zborom Sveučilišta u Pečuhu djela hrvatskih skladatelja, a prof. dr. Lakner Tamas i dr. Balatoni Sandor vodili su Pjevački zbor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u izvedbi mađarskih skladbi.

U drugom djelu koncerta ansambl je zajednički izveo posljednju od četiri planirane izvedbe kantate Carmina Burana, Carla Orffa. Prve su tri izvedbe održane 23., 24. i 25. rujna 2021. godine u Osijeku, Villányju i Kodály Centru u Pečuhu (Mađarska). Ono što je zajedničko svim četirima izvedbama jest da su hvalevrijedan rezultat projekta „CHOIR Hungarian-Croatian Choral Workshops“, sufinanciranog u sklopu Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. 

(izvor http://www.uaos.unios.hr)

Osvrt na koncert u Slavonskom Brodu možete pročitati ovdje (Glas Slavonije, 2. travnja 2022).

Objavljen Zbornik radova s 3. međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti

Zbornik radova 3. Međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti: Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području

Urednice: dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković i dr. sc. Majda Milinović

Upravo je objavljen Zbornik radova s 3. međunarodnoga znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti koji je pod nazivom Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području 23. i 24. listopada 2020. u hibridnom obliku održan na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Specifična tematska područja simpozija uključivala su inovativne metode poučavanja u glazbenoj, vizualnoj, kazališnoj, filmskoj te plesnoj umjet- nosti, virtualno poučavanje umjetnosti, osuvremenjivanje umjetničkog obrazovanja uporabom naprednih tehnologija, umjetničko obrazovanje u kontekstu ranjivih te podzastupljenih skupina učenika i studenata, kao i inovativnost u poučavanju kulture.

Premda je tema Simpozija osmišljena prije pojave virusa Covid-19, pod utjecajem koji je pandemija izvršila na obrazovanje, doživjela je drukčiju kontekstualizaciju. Radovi koje ćete u Zborniku pronaći otvaraju raspra- vu umjetnika, znanstvenika i nastavnika o promjenama u poučavanju umjetnosti te su kao takvi iznimno vrijedan dokument vremena koje je zahtijevalo brz, prilagodljiv i inovativan odgovor obrazovnih djelatnika na globalnu krizu.

Zbornik sadrži 33 vrijedna znanstvena, umjetnička i stručna rada te četiri (4) izlaganja postera. Radovi se tematski, metodološki i strukturno razlikuju s obzirom na temeljno umjetničko područje koje obrađuju. Naj- zastupljeniji su radovi iz glazbene pedagogije (17), zatim iz vizualne umjet- nosti i pedagogije (10) te ostali radovi (6) koji obrađuju teme iz dramske, filmske i plesne pedagogije ili interdisciplinarno pristupaju problemu ino- vativnosti u umjetničkom obrazovanju. Svi objavljeni radovi zadovoljili su kriterije međunarodne dvostruke slijepe recenzije te su nakon uredničke provjere prihvaćeni za objavu. Potrebno je istaknuti posebnost Simpozija s obzirom na suglasje ostvareno s velikim brojem dionika, osobito u suorganizacijskom djelovanju gotovo svih umjetničkih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, a koja su prepoznala važnost teme i suradnje pri unaprjeđenju nastavnih procesa umjetničkog obrazovanja na svim razinama.

Dotični su: Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Akademija dramske umjetnosti Sveu- čilišta u Zagrebu, Akademija likovne umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Akademija primijenjene um- jetnosti Sveučilišta u Rijeci, University of Jordan, Faculty of Arts and Design in Amman, Southeast Missouri State University i Agencija za odgoj i obrazovanje. Iskustva inozemnih partnerskih visokih učilišta pružila su dobar uvid u aktualnost teme Simpozija i pridonijela razumijevanju univerzalnosti izazova i prednosti s kojima se današnje umjetničko obrazovanje suočava.

Uime Organizacijskoga odbora zahvaljujem svim autorima, izlagačima, recenzentima, suradnicima, suorganizatorima i partnerima na doprinosu pri realizaciji Simpozija i izdavanja ovoga Zbornika. Zahvaljujem upravi Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, a napose dekanici prof. dr. Heleni Sablić Tomić na podršci koju daje Simpoziju od osnutka 2014. godine te Ministarstvu znanosti i obrazovanja na potpori pri izdavanju Zbornika.

Urednica: izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković

The conference proceedings of the 3rd International Scientific and Artistic Symposium on Art Pedagogy Innovative Teaching Methods in the Arts has just been published. Simposium was held on 23 and 24 October 2020 as a hybrid event at the Academy of Arts and Culture in Osijek. Specific thematic areas of the symposium included innovative teaching methods in music, visual, theatre, film and dance art, virtual art teaching, modernization of art education using advanced technologies, art education in the context of vulnerable and under-represented groups of students, and innovation in teaching culture.

Although the theme of the Symposium had been selected before the occurrence of Covid-19, it was contextualized differently due to the pandemic. The papers in the conference proceedings open the discussion between artists, scientists and teachers on changes in art teaching and as such are an extremely valuable document of the time that required a quick, flexible and innovative response of educators to the global crisis.

This volume contains 33 valuable research, artistic and professional papers and four (4) poster presentations. The papers differ thematically, methodo- logically and structurally with regard to the basic art field they cover. The most numerous are the papers on music pedagogy (17), followed by visual arts and pedagogy (10) and other papers (6) that deal with drama, film and dance pedagogy or take an interdisciplinary approach to the problem of innovation in art education. All published papers have met internati- onal double-blind peer review criteria and were accepted for publication after an editorial review. It is necessary to emphasize the uniqueness of the Symposium with regard to the agreement reached with a large number of stakeholders, especially regarding co-organization by almost all art universities in the Republic of Croatia, which recognized the importance of topics and cooperation in improving art education at all levels. They are: The Institute for Scientific and Artistic Work in Osijek of the Croatian Academy of Sciences and Arts, Academy of Dramatic Art, University of Zagreb, Academy of Fine Arts, University of Zagreb, Music Academy, University of Zagreb, Academy of Applied Arts, University of Rijeka, University of Jordan, Faculty of Arts and Design in Amman, Southeast Missouri State University and the Education and Teacher Training Agency. The experiences of foreign partner universities provided a good insight into the currency of the topic of the Symposium and contributed to the understanding of the universality of challenges that today’s art education faces.

On behalf of the Organizing Committee, I would like to thank all the authors, exhibitors, reviewers, collaborators, co-organizers and partners for their contribution to the Symposium and the publication of the conference proceedings. I also thank the management of the Academy of Arts and Culture in Osijek, and especially the dean, Dr. Helena Sablić Tomić, Full Professor, for the support to the symposium since its establishment in 2014, and to the Ministry of Science and Education for its support in publishing the Conference proceedings.

Editor: Dr. Antoaneta Radočaj-Jerković, Associate Professor of Arts

Impresum:

Nakladnik / Publisher: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Sunakladnik / Co-Publisher: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Za nakladnika / For Publisher: Helena Sablić Tomić

Urednice zbornika / Editors: Antoaneta Radočaj-Jerković i Majda Milinović

Urednica izdanja Akademije / Editor of the Academy of Arts and Culture publications: Tatjana Ileš

Recenzenti / Reviewers: izv. prof. art. Davor Šarić i izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar

Urednički savjet / Editorial board

doc. dr. sc. Amir Begić (Hrvatska); izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković, (Hrvatska); doc. dr. sc. Alen Biskupović (Hrvatska); doc. dr. sc. Iva Buljubašić (Hrvatska); prof. dr. sc. Jelena Cvetković Crvenica (Srbija); izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (Hrvatska); dr. sc. Zdravko Drenjančević (Hrvatska); izv. prof. art. Maja Đurinović (Hrvatska); dr. sc. Anita Gergorić (Hrvatska); mr. sc. Lidija Getto (Hrvatska); prof. dr. sc. Rami Haddad (Jordan); doc. dr. sc. Elizabeth Hogan (SAD); prof. dr. sc. Biljana Jeremić (Srbija); izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković (Hrvatska); izv. prof. art. Maja Jockov (Srbija); doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben (Hrvatska); doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela (Hrvatska); doc. dr. sc. Tomislav Košta (Hrvatska); doc. art. Zlatko Kozina (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Livija Kroflin (Hrvatska); izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić (Hrvatska); doc. dr. sc. Nikolina Matoš (Hrvatska); doc. dr. sc. Hrvoje Mesić (Hrvatska); doc. dr. sc. Martina Mičija Palić (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević (Hrvatska); doc. dr. sc. Lidija Nikolić (Hrvatska); doc. art. Tomas Ondrušek (Češka); prof. art. Jasenka Ostojić (Hrvatska); dr. sc. Maša Rimac Jurinović (Hrvatska); prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Marija Sablić (Hrvatska); dr. sc. Mirna Sabljar (Hrvatska); dr. sc. Lana Skender (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Selma Softić Porobić (Bosna i Hercegovina); doc. dr. sc. Tihana Škojo (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Jasna Šulentić Begić (Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin (Hrvatska); red. prof. dr. dr. art. Agota Vitkay Kučera, (Srbija); izv. prof. mr. art. Sonja Vuk (Hrvatska).

ISBN 978-953-8181-43-6 (tiskano izdanje)

ISBN 978-953-8181-44-3 (e-knjiga)

Choral Singing and the Subjective Sense of Life Satisfaction

U novom broju časopisa za intelektualna i duhovna pitanja Nova prisutnost Vol. XX No. 1, 2022. objavljen je rad dr. Radočaj-Jerković pod nazivom Choral Singing and the Subjective Sense of Life Satisfaction (Zborsko pjevanje i subjektivni osjećaj životnog zadovoljstva).

Rad razmatra subjektivni osjećaj globalnog i situacijskog životnog zadovoljstva iz perspektive glazbenika (profesionalaca i amatera) koje pjevaju u zborovima.

Sažetak

Rad donosi rezultate istraživanja koje je bilo usmjereno na utvrđivanje povezanosti između kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u okviru aktivnog sudjelovanja u pjevačkim zborovima i odrednica subjektivne i psihološke dobrobiti te elemenata karakterističnih za osjećaj životnog zadovoljstva (globalnog i situacijskog). Cilj istraživanja bio je utvrditi razinu subjektivnog osjećaja životnog zadovoljstva zborskih pjevača, ukazati na moguće dobrobiti koje proizlaze iz aktivnog i organiziranog bavljenja glazbom u okviru pjevačkih zborova te provjeriti postoji li povezanost između tih aktivnosti i subjektivnog osjećaja zadovoljstva životom kod aktivnih pjevača različitih dobnih, spolnih i profesionalnih, odnosno amaterskih skupina. Rezultati su pokazali da zborski pjevači pokazuju relativno visoku razinu osjećaja životnog zadovoljstva te da postoje razlike u odnosu na dob, spol i status pjevača, no ne i u odnosu na trajanje sudjelovanja u aktivnosti.

Ključne riječi: glazbenici amateri; glazbenici profesionalci; dobrobit, pjevački zbor; slobodno vrijeme.

Cjelovitom radu možete pristupiti ovdje.

Zborski masterclass u Pečuhu

Od 16. do 18. ožujka 2022. dr. Antoaneta Radočaj-Jerković bila je u studijskom posjetu Fakultetu za glazbenu i vizualnu umjetnost, Sveučilišta u Pečuhu. U suradnji s izv. prof. art. dr. sc. Berislavom Jerkovićem te Davorom Dedićem, v. pred., dr. Radočaj-Jerković je održala masterclass na temu hrvatske zborske umjetnosti. Mastercalss je uključivao rad na interpretaciji djela hrvatskih skladatelja Ivana Lukačića, Ivana pl. Zajca, Blagoje Berse, Josipa Štolcera Slavenskog, Krste Odaka, Franje Dugana, Emila Cossetta i drugih. Masterclassu je prisustvovalo stotinjak studenata preddiplomskih i diplomskih studija Instituta za glazbenu umjetnost koji djeluju u mješovitom i ženskom pjevačkom zboru Sveučilišta u Pečuhu.

U okviru projektnog zborskog tjedna profesori osječke Akademije održali su i zanimljivo interaktivno predavanje “Choral Music of Croatia” na temu razvoja hrvatske zborske glazbe od renesanse do suvremenosti. Također, prisutnima su predstavljene i karakteristike zaštićenih vokalnih tradicija Republike Hrvatske koje su utjecale na oblikovanje obrađenih umjetničkih skladbi. Predavanje i prezentirani primjeri iz literature izazvali su velik interes među nazočnim studentima i profesorima.

Domaćini ovog značajnog sveučilišnog zborskog događanja bili su uvaženi mađarski zborski umjetnici prof. dr. Tamas Lakner i doc. dr. Sandor Balatoni.

Masterclass je održan u okviru INTERREG projekta CHOIR – Hungarian Croatian Choral Workshops te je financiran od strane Europske unije.

Projekt: Četiri godišnja doba – sinergija glazbe i ekologije

Radni sastanak partnera na projektu „ČETIRI GODIŠNJA DOBA – sinergija glazbe i ekologije“ kojem je nositelj Institut za zborsku glazbu „Polifonija“, a voditeljica dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković.

Projekt je odabran je za sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2020.

Kroz brojne će, prvenstveno glazbene aktivnosti i zborske radionice djeca razvijati svoje glazbene, vokalne sposobnosti, ali baš kao što i naziv projekta govori, kroz sinergiju će glazbe i ekologije učiti o očuvanju prirode, održivom razvoju i zdravim stilovima života. Planirano je i snimanje audio i audio-vizualnih materijala, održavanje okruglog stola, a pozitivnog ozračja tijekom projekta zasigurno neće nedostajati jer će u njemu sudjelovati i zajednički djelovati oko 140 djece iz različitih područja Osječko-baranjske županije. To su članovi Dječjeg zbora Osječki zumbići te učenici iz četiri partnerske osnovne škole: Osnovna škola Višnjevac, Osnovna škola Tenja, Osnovna Škola Frana Krste Frankopana i Osnovna škola Ernestinovo. Partneri na projektu su i Akademija za umjetnost i kulturu / The Academy of Arts and Culture, Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ, Centar za poduzetništvo te Udruga PLANTaža koji će uz Polifoniju biti zaduženi za provedbu nekih od projektnih aktivnosti.

Izvor: https://www.facebook.com/osjeckizumbici

Seminar za zborske dirigente u Imotskom

Profesorica Antoaneta Radočaj-Jerković održala je u Glazbenoj školi Dr. fra Ivan Glibotić u Imotskom seminar za zborske dirigente, pod nazivom “Tehnika, interpretacija, inspiracija”. Seminar je održan u organizaciji zborovoditeljice Vanje Domazet, prof. i Ivane Šutić, prof. savjetnik, koja je ujedno i voditeljica međužupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika južne regije pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, uz svesrdnu potporu ravnatelja Darka Rimca, prof.

Predavačica, cijenjena dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković iz Osijeka, prisutnima je demonstrirala praktični rad sa zborovima različitog školskog uzrasta – od upjevavanja i zagrijavanja, do završne interpretacije i inspiracije za daljnji rad. Predstavljene su i autorske stručne knjige dr. Radočaj-Jerković, koje obrađuju tematiku pjevanja u odgoju i obrazovanju.

Priliku za stručno usavršavanje iskoristila je i nekolicina kolega profesora, zborskih voditelja iz obližnje Hercegovine.

izvor: https://www.facebook.com/glazbenaimotski

CHOIR -Hungarian Croatian Choir Workshop u Osijeku

Projekt „CHOIR“ povezuje pjevačke zborove sa Sveučilišta u Osijeku i Pečuhu s ciljem upoznavanja, pripreme i zajedničkog izvođenja zborskih skladbi iz hrvatske i mađarske glazbene baštine. Projekt podrazumijeva razmjenu profesora s oba sveučilišta u okviru majstorskih radionica na kojima sa studentima obrađuju zborski repertoar zemalja iz kojih dolaze. Tako su ovog tjedna, studenti Zbora koji vodi izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u okviru cjelodnevnih majstorskih radionica učili interpretirati skladbe mađarskih skladatelja Zoltana Kodalyja, Lajosa Bardosa, Gorgyja Deak Bardosa, Gyorgyja Orbana, Petera Nogradia i drugih pod vodstvom vrhunskih zborskih umjetnika prof. dr. Tamasa Lakner i dr. Sandora Balatonija sa Sveučilišta u Pečuhu.

Uzvratni radni posjet profesora s osječke Akademije – izv. prof. art. dr. sc. Antoanete Radočaj-Jerković, izv. prof. art. dr. sc. Berislava Jerkovića i Davora Dedića, v. pred. na kojem će naši profesori održati majstorske radionice za članove akademskog zbora pečuškog sveučilišta te s njima interpretirati hrvatske zborske skladbe i pobliže ih upoznati s hrvatskom glazbenom baštinom je planiran u ožujku.

Projekt je sufinanciran u sklopu Interreg V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020

Projekt: CHOIR Hungarian and Croatian Choir Workshops

Gala koncert povodom 25. obljetnice umjetničkog rada Vokalnog ansambla Brevis

U petak, 17. prosinca 2021. godine u 19:30 sati u prostoru Kulturnog centra Osijek, Vokalni ansambl Brevis, jedan od najuglednijih hrvatskih pjevačkih zborova, velikim je slavljeničkim koncertom obilježio 25. obljetnicu rada. 

Poznate osječke Brevisice kroz dosadašnje su godine postojanja proslavile Osijek i Hrvatsku u svijetu, a svojim najvećim uspjesima smatraju nezaboravne koncertne nastupe u najprestižnijim svjetskim koncertnim dvoranama: Carnegie Hall u New Yorku (2013), Grand Philharmonic Hall (2016) u Sankt Peterburgu i Sydney Opera House u Sydneyu (2017). U godini u kojoj obilježavaju svoju značajnu obljetnicu, kao vrhunac proslave izvele su cjelovečernji koncert u posebno uređenom ambijentu Kulturnog centra Osijek. Zbor je nastupio pod ravnanjem dirigentice dr. Antoanete Radočaj-Jerković i uz klavirsku pratnju Davora Dedića.

Koncert je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

Osvrt na koncert u Glasu Slavonije možete pročitati ovdje.